Điều khoản và Điều kiện

1. Các điều khoản

Bằng cách truy cập trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các trang web Điều khoản và Điều kiện sử dụng, tất cả các luật và quy định hiện hành, và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm tuân thủ bất kỳ luật lệ địa phương áp dụng. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản, bạn đang bị cấm sử dụng hoặc truy cập vào trang web này. Các vật liệu chứa trong trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và các thương hiệu.

2. Từ chối trách nhiệm

Những tài liệu trên Binrobot-lady.com trang web được cung cấp "như là". Binrobot-lady.com không bảo đảm, thể hiện hay ngụ ý, và hướng từ chối và phủ nhận tất cả các bảo đảm khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý hoặc các điều kiện về tính thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể, hoặc không vi phạm sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm quyền. Hơn nữa, Binrobot-lady.com không đảm bảo hoặc thực hiện bất kỳ đại diện liên quan đến tính chính xác, kết quả có khả năng, hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên trang web của mình trên Internet hoặc nếu không liên quan đến vật liệu trên hoặc trên bất kỳ trang web liên kết đến trang web này.

3. Hạn chế

Trong mọi trường hợp Binrobot-lady.com hoặc nhà cung cấp của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại (bao gồm, nhưng không giới hạn, những thiệt hại về dữ liệu hay lợi nhuận, hoặc do gián đoạn kinh doanh,) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng các tài liệu trên trang web Internet Binrobot-lady.com, thậm chí nếu Binrobot-lady.com hoặc một Binrobot-lady.com đại diện có thẩm quyền đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng thiệt hại đó. Bởi vì một số luật không cho phép giới hạn bảo hành ngụ ý, hoặc giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, những hạn chế này có thể không áp dụng cho bạn.

4. Các phiên bản và Errata

Các tài liệu xuất hiện trên Binrobot-lady.com trang web có thể bao gồm kỹ thuật, đánh máy, hoặc lỗi chụp ảnh. Binrobot-lady.com không đảm bảo rằng bất kỳ của các tài liệu trên trang web của mình là chính xác, đầy đủ, hoặc hiện tại. Binrobot-lady.com có ​​thể thay đổi các tài liệu trên trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Binrobot-lady.com không, tuy nhiên, làm cho bất kỳ cam kết để cập nhật các tài liệu.

5. Liên kết

Binrobot-lady.com không xem xét lại tất cả các trang liên kết với trang web mạng Internet của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web liên kết. Sự bao gồm của bất cứ liên kết nào không bao hàm sự chứng thực bởi Binrobot-lady.com của trang web. Sử dụng bất kỳ trang web liên kết đó là nguy cơ của riêng của người dùng.

6. Điều khoản trang web sử dụng Modifications

Binrobot-lady.com có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng cho trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các phiên bản hiện hành sau đó của các Điều khoản và Điều kiện sử dụng.

7. Luật pháp địa phương

Binrobot-lady.com không có ý định để sử dụng bởi bất kỳ người nào ở bất cứ nước nào, nơi sử dụng như vậy sẽ trái với quy định pháp luật địa phương. Đây là trách nhiệm của khách đến Binrobot-lady.com để xác định các điều khoản và tuân thủ luật pháp địa phương hoặc quy định mà họ hoặc các ngành nghề mà mình đảm nhiệm là chủ đề.

8. Điều khoản & Điều kiện của Nhà môi giới

Khi đăng ký với Binrobot-lady.com bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của mỗi nhà môi giới mà bạn tham gia. Đó là trách nhiệm duy nhất của bạn để đọc và hiểu các điều khoản và điều kiện của họ. Chúng tôi chỉ cung cấp các phần mềm giao dịch tự do. Tiền gửi được sử dụng cho các giao dịch được tổ chức với các nhà môi giới và các điều khoản và điều kiện của họ được áp dụng cho bạn.

9. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Riêng tư của bạn là rất quan trọng đối với chúng tôi. Theo đó, chúng tôi đã phát triển Chính sách này để các bạn hiểu làm thế nào chúng tôi thu thập, sử dụng, giao tiếp và tiết lộ và sử dụng thông tin cá nhân. Sau đây phác thảo chính sách bảo mật của chúng tôi.

• Trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xác định các mục đích mà thông tin được thu thập.
• Chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân chỉ với mục đích thực hiện những mục đích theo quy định của chúng ta và cho các mục đích tương thích khác, trừ khi chúng ta có được sự đồng ý của cá nhân có liên quan hoặc theo yêu cầu của pháp luật.
• Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại thông tin cá nhân miễn là cần thiết cho việc thực hiện những mục đích.
• Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân bằng phương tiện hợp pháp và công bằng và, khi thích hợp, với sự đồng ý của cá nhân có liên quan.
• Dữ liệu cá nhân nên có liên quan đến các mục đích mà nó được sử dụng, và, trong chừng mực cần thiết cho những mục đích, phải chính xác, đầy đủ, và cập nhật.
• Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân bằng biện pháp bảo vệ an ninh hợp lý chống lại sự mất mát hoặc trộm cắp, cũng như truy cập trái phép, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi.
• Chúng tôi sẽ làm cho có sẵn cho khách hàng thông tin về các chính sách và thực tiễn liên quan đến việc quản lý thông tin cá nhân của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết tiến hành kinh doanh của chúng tôi phù hợp với những nguyên tắc này để đảm bảo tính bảo mật thông tin cá nhân được bảo vệ và duy trì.

Đăng ký tin
Trợ giúp để thiết lập các robot Abi
giới thiệu
1. Trade ALLCrypto
đầu tư
2. Vốn Ucapital
đầu tư
3. Giao dịch nhanh
đầu tư